حکومت تصادف اتوبوس دستگاه اوگاندا

حکومت: تصادف اتوبوس دستگاه اوگاندا تراکتور کامپالا اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار گوناگون گنجینه‌های اسرارآمیز و کشف نشد‌ه تاریخ کجایند‌؟

«گنج» حتی امروز نیز واژه ای مرموز، اغوا کنند ه و هوش رباست، کما این که د ر طول تاریخ بشر نیز بسیاری را اسیر و شید ای خود کرد ه هست. گنج ها منهای ارزش ماد ی و

گنجینه‌های اسرارآمیز و کشف نشد‌ه تاریخ کجایند‌؟

گنجینه های اسرارآمیز و کشف نشد ه تاریخ کجایند ؟

عبارات مهم : تاریخ

«گنج» حتی امروز نیز واژه ای مرموز، اغوا کنند ه و هوش رباست، کما این که د ر طول تاریخ بشر نیز بسیاری را اسیر و شید ای خود کرد ه هست. گنج ها منهای ارزش ماد ی و معنویشان، موجود یتی فرازمانی و فرامکانی د اشته اند ؛ این که از کجا آمد ه اند و متعلق به چه کسانی بود ه اند ؛ منشأ خیر شد ه اند یا شر و نفرینی ابد ی را جهت صاحبان قد یم و جد ید خود رقم زد ه اند . اگر د وست د ارید ماجرا و آینده تعد اد ی از گنجینه های معروف تاریخ را بد انید ، این مطلب را تا انتها د نبال کنید .

ارمغان جنگ های صلیبی جهت شوالیه های معبد
شوالیه های معبد د ر د وران جنگ های صلیبی قد رت یافتند ، ولی آخر نافرجام این جنگ ها جهت اروپاییان شوالیه های ثروتمند معبد را نیز تحت تاثیر قرار د اد . با از هم پاشید ن این گروه، ثروت هنگفتی اعم از جواهرات، طلا و د ست نوشته های مهم مذهبی هم ناپد ید شد .

عاید ی مستعمرات اسپانیا د ر کشتی سن خوزه
این کشتی افسانه ای و اسپانیایی که مملو از جواهرات جمع آوری شد ه از مستعمرات آمریکایی بود ، د ر تابستان سال ١٧٠٨ میلاد ی و د ر جریان نبرد د ریایی با انگلیسی ها غرق شد . این کشتی حامل میلیون ها سکه طلا و جواهرات متفاوت بود که ارزش آن ها ۱۴ میلیارد د لار برآورد شد ه است.

سربازهای سفالین مقبره کین شی هوانگ
مقبره نخستین امپراتور چین (۲۱۰ قبل از میلاد ) مد فون د ر خند قی عمیق هست. به د لیل محد ود یت های تکنولوژیکی و البته منع د ولتی هنوز کسی نتوانسته به قسمت مهم این مکان اسرارآمیز پا بگذارد . می گویند پاد شاه هوانگ خود را همراه با ثروتی هنگفت و چند هزار سرباز سفالی د فن کرد تا د ر د وران بعد از فوت او را د ر برابر اهریمنان حفظ و حراست کنند .

پرتغالی های عاشق طلا د ر کشتی فلور د ِلامار
این کشتی د ر سال های ۱۵۰۰ میلاد ی که عصر کشتی ها و اکتشافات نامید ه می شود ، د ر د ریاها حکمرانی می کرد .فلور د لامار هزاران کیلومتر از اقیانوس ها را د رنورد ید و صد ها شهر گوناگون را کشف و البته گنجینه های زیاد ی را هم غارت کرد . این کشتی سرانجام د ر خلیج سوماترا گرفتار طوفان شد ه و همراه با تمام خد مه اش به زیر آب رفت.

د ستور مونتزوما جهت حفظ گنجینه آزتک ها
د ر وقت هجوم اسپانیایی ها به امپراتوری «آزتک» د ر مکزیک د ر سال ۱۵۲۰، پاد شاه مونتزوما د ستور د اد گنجینه های شهر را د ر اطراف و د رون د ریاچه تزوکو د فن کنند . این گنجینه عظیم هم اکنون بعد از قرن ها د ر زیر انبوه گِل ولای مد فون شد ه هست. سال ها پیش یکی از رؤسای جمهوری سابق مکزیک د ستور د اد بستر د ریاچه را لایروبی کنند ، ولی هیچ اثری از گنجینه یافت نشد .

گنج گم شد ه ریش سیاه، د زد د ریایی معروف
مشهورترین د زد د ریایی تاریخ به نام اد وارد تیچ، معروف به ریش سیاه طی سال های ۱۷۱۶ تا ۱۷۱۸ میلاد ی ثروت بزرگی جهت خود د ست وپا کرد . ریش سیاه و افراد ش با غارت کشتی های اسپانیایی به ثروتی هنگفتی د ست یافتند . او بعد از غارت شخصاً تمام جواهرات را د ر جایی د فن می کرد . ولی با د ستگیری و اعد ام ریش سیاه د ر سال ۱۷۱۸ مکان د فن گنجینه افسانه ای او نیز جهت هر لحظه پنهان ماند .

روزنامه شهروند

واژه های کلیدی: تاریخ | جواهرات | جواهرات | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz