حکومت تصادف اتوبوس دستگاه اوگاندا

حکومت: تصادف اتوبوس دستگاه اوگاندا تراکتور کامپالا اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بازار اجاره در پنج تابلو

جمعیت اجاره نشین ها در پایتخت طی ۵ سال منتهی به ۹۵ با شتابی حداقل ۴ برابر قیمت رشد جامعه صاحب منزل ها زیاد کردن یافت. تصویر بازار اجاره در ۵ تابلوی آماری، از تا

بازار اجاره در پنج تابلو

بازار اجاره در پنج تابلو

عبارات مهم : اجاره

نتایج شمارش مستاجران پایتخت

جمعیت اجاره نشین ها در پایتخت طی ۵ سال منتهی به ۹۵ با شتابی حداقل ۴ برابر قیمت رشد جامعه صاحب منزل ها زیاد کردن یافت. تصویر بازار اجاره در ۵ تابلوی آماری، از تاثیر زیاد کردن تعداد مستاجرها بر تورم اجاره مسکن حکایت دارد و نشان می دهد در پایتخت کشور عزیزمان ایران در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۵، معادل ۷۹ درصد خانوارهای جدید، تعداد مستاجرها زیاد کردن یافته هست. جمعیت ساکن پایتخت کشور عزیزمان ایران در این فاصله ۱۰ درصد زیاد شده است ولی تعداد مالکان، ۵ درصد و در مقابل، تعداد خانوارهای مستاجر ۲۲ درصد رشد کرده است.

ریشه جمعیتی تورم اجاره مسکن در پایتخت، با ردیابی تغییرات ۵ ساله جامعه مستاجران، شناسایی شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از شرح شمارش جمعیت مالک و مستاجر در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران –نتایج تکمیلی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵- حاکی است: شتاب تند زیاد کردن خانوارهای اجاره نشین در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۵ در پایتخت باعث شده است جامعه مالکان در این کلان شهر از سهم همیشگی بالای ۵۰ درصد در بازار مسکن کم کردن کند و در مقابل، سهم مستاجران به بیش از ۴۰ درصد کل خانوارهای ساکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران برسد.بررسی آماری بازار مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران در ۵ تابلو نشان می دهد: پایتخت نشین ها طی ۵ سال منتهی به ۹۵، مستاجرتر شده است اند.

بازار اجاره در پنج تابلو

۵ تابلوی آماری مشمول بر «سهم مستاجران در برابر سهم مالکان»، «نرخ رشد خانوارهای اجاره نشین»، «نسبت تازه واردهای بازار اجاره به خانوارهای جدید»، «نرخ مالکیت در گروه های خانوار با بعد مختلف» و همچنین «سهم بیشترین گروه خانوار از بازار اجاره» است.پیش تر با اعلام نتیجه های کلی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، تغییرات قیمت مالکیت در کل کشور از کم کردن نسبت جمعیت مالک به جمعیت مستاجر حکایت داشت. سهم خانوارهای مالک در کل کشور از ۷/ ۶۲ درصد در سال ۹۰ به ۶/ ۶۰درصد در سال ۹۵ کم کردن پیدا کرده و در مقابل، سهم خانوارهای مستاجر در همین فاصله ۵ساله، از ۶/ ۲۶ درصد به ۸/ ۳۰ درصد زیاد کردن یافته هست. کمتر از ۱۰ درصد خانوارها به علت سکونت در منزل های سازمانی یا فامیلی، نه مالک و نه مستاجر محسوب می شوند.

در کل کشور، هنوز صاحب منزل ها بیش از دو سوم جمعیت را تشکیل می دهند ولی در کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران –پایتخت- اگر چه بزرگی جامعه مالکان نسبت به جامعه اجاره نشین ها فعلا برقرار مانده ولی این نسبت، شکننده شده است است به طوری که صاحب منزل ها در پایتخت، جمعیت بیش از نصف را از دست داده اند.آمار مستاجران پایتخت نشان می دهد، سهم مالکان از کل خانوارهای ساکن در کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از ۵۲ درصد در سال ۹۰ به ۵/ ۴۹ درصد کم کردن یافته و در مقابل، سهم مستاجرها با بیش از ۴ واحد درصد افزایش، از ۹/ ۳۷ درصد به ۴۲ درصد رسیده هست. در حال حاضر با استناد به نتیجه های سرشماری سال ۹۵، یک میلیون و ۲۰۸هزار خانوار در پایتخت کشور عزیزمان ایران اجاره نشین هستند و یک میلیون و ۴۳۲ هزار خانوار نیز در منزل های ملکی خود سکونت دارند.

جمعیت اجاره نشین ها در پایتخت طی ۵ سال منتهی به ۹۵ با شتابی حداقل ۴ برابر قیمت رشد جامعه صاحب منزل ها زیاد کردن یافت. تصویر بازار اجاره در ۵ تابلوی آماری، از تا

بررسی های «دنیای اقتصاد» راجع به پشت صحنه زیاد کردن سهم اجاره نشین ها از کل خانوارهای ساکن پایتخت کشور عزیزمان ایران مشخص می کند: ترافیک سنگین در ورودی بازار اجاره طی سال های اخیر علت این رخداد بوده هست. در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۵، به ازای هر ۱۰۰ خانوار اضافه شده است به جمعیت تهران، ۷۹ خانوار جدید، وارد بازار اجاره مسکن شد. این شاخص جهت کل کشور، به مراتب کمتر بوده است به طوری که طی این ۵ سال، کمتر از ۶۰ درصد از خانوارهای تازه در کل کشور، روانه بازار اجاره نشینی شدند.جمعیت کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از ۲ میلیون و ۶۱۶ هزار خانوار در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۸۸۸ هزار خانوار در سال ۹۵ رسیده است که به معنای زیاد کردن جمعیتی معادل ۲۷۲ هزار خانوار در پایتخت هست. در این میان، جمعیت دارای مالکیت واحد مسکونی در تهران، تنها ۶۶ هزار خانوار زیاد کردن پیدا کرده و در مقابل، ۲۱۶ هزار خانوار تازه به بازار اجاره مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران افزوده شده است است.

وسعت جامعه مستاجران در پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به سال ۹۰، تحت تاثیر ترافیک سنگین تقاضا در ورودی بازار اجاره، معادل ۲۲ درصد زیاد کردن پیدا کرده که به لحاظ شیب رشد، ۴ برابر میزان زیاد کردن جمعیت صاحب منزل های پایتخت هست. ولی تعداد خانوارهای مالک در پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به سال ۹۰، تنها ۵ درصد زیاد کردن یافته است و این عنوان باعث شده است صاحب منزل ها، جمعیت بیش از نصف در پایتخت کشور عزیزمان ایران را واگذار کنند.آمارهای تکمیلی از نتیجه های سرشماری نفوس و مسکن نشان می دهد: نسبت جمعیت مالک به مستاجر در خانوارهای جدید، هم در کشور و هم در تهران، وارونه شده است هست. در سال ۹۰، معادل ۴۰ درصد از خانوارهای جدید، به جمعیت اجاره نشین ها اضافه شده است بود و نزدیک به ۶۰ درصد بقیه نیز موفق به خرید مسکن می شدند. ولی در حال حاضر، این نسبت یعنی سهم بازارهای اجاره و خرید مسکن از پذیرش خانوارهای جدید، وارونه شده است است.

در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰، حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار به جمعیت کشور اضافه شد و در این میان، جامعه مستاجرها، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار زیاد کردن پیدا کرد. به این ترتیب، در سال ۹۰، علی رغم سال ۹۵، نسبت ورودی بازار اجاره نشین ها به بازار صاحب منزل ها، تقریبا ۴۰ به ۶۰ بوده است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، آمار مربوط به قیمت رشد جمعیت اجاره نشین و مقایسه آن با قیمت رشد کل جمعیت کشور و تهران، ابعاد تورم جمعیتی در بازار اجاره را زیاد مشخص می کند. در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۵، کل جمعیت کشور و شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ترتیب ۱۴درصد و ۱۰ درصد زیاد کردن پیدا می کند ولی جمعیت مستاجرها در کشور رشد ۳۲ درصدی و در پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد کردن ۲۲ درصدی را تجربه می کند.

بازار اجاره در پنج تابلو

خانه های اجاره ای در تصرف سه نفره ها

به گزارش «دنیای اقتصاد»، آمار مربوط به «سهم بیشترین گروه خانوار با بعدهای متفاوت از جمعیت اجاره نشین در تهران» نشان می دهد: منزل های اجاره ای در پایتخت، در تصرف سه نفره ها هست. خانوارهای با بعد سه نفر، بیشترین گروه اجاره نشین در مقایسه با سایر بعدها محسوب می شوند به طوری که ۳۲درصد واحدهای مسکونی اجاره ای در اختیار خانوارهای سه نفره هست. سهم بقیه گروه های خانواری، کمتر از ۲۵ درصد هست. این عنوان به میانگین بعد خانوار در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران برمی گردد که در حال حاضر ۱/ ۳ نفر است.

جمعیت اجاره نشین ها در پایتخت طی ۵ سال منتهی به ۹۵ با شتابی حداقل ۴ برابر قیمت رشد جامعه صاحب منزل ها زیاد کردن یافت. تصویر بازار اجاره در ۵ تابلوی آماری، از تا

در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۵، در همه گروه های خانوار با بعدهای متفاوت به جز زوج ها (دو نفره ها)، قیمت مالکیت کم کردن پیدا کرده هست. ولی در گروه خانوارهای دو نفره، قیمت مالکیت از ۴۸ درصد به ۴۹ درصد زیاد کردن یافته هست. کارشناسان اقتصاد مسکن با اشاره به عوض کردن جزئی این نرخ، آن را معنادار نمی دانند. زیاد کردن محسوس قیمت مالکیت مسکن در خانوارهای دو نفره در صورتی که امسال یا سال آینده با یک سرشماری محلی در تهران، اثبات شود، علت آن می تواند وام خرید مسکن یکم باشد.اما از آنجا که در سال ۹۵، پرداخت این تسهیلات، در ابتدای راه و با کمترین تعداد بود، نمی توان آن را عامل زیاد کردن یک واحد درصدی قیمت مالکیت زوج های تازه عنوان کرد.

آمار مربوط به «نرخ مالکیت در گروه های خانوار با بعد مختلف» نیز نشان می دهد: خانوارهای ۱۰ نفره دارای بیشترین جمعیت اجاره نشین در مقایسه با سایر گروه های خانوار هستند. ۵۵ درصد از خانوارهای ۱۰ نفره در حال حاضر اجاره نشین هستند. در شهر تهران، به تناسب زیاد کردن بعد خانوار از ۵ نفر به بالا، کم شدن قیمت مالکیت، به شکل چشمگیری، قابل ردیابی است به طوری که قیمت مالکیت در خانوارهای ۱۰ نفر و بیشتر، از ۴۱ درصد در سال ۹۰ به ۲۶درصد در سال ۹۵ کم کردن پیدا کرده هست. قیمت مالکیت در خانوارهای ۵ نفره نیز از ۶۱درصد به ۵۴ درصد رسیده هست. با این حال کم شدن قیمت مالکیت در خانوارهای یک تا سه نفره، طی این ۵ سال، در حد یک تا سه واحد درصد بوده است.

بازار اجاره در پنج تابلو

فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن در تحلیل عنوان زیاد کردن چشمگیر جمعیت مستاجرها به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد کم کردن قدرت خرید مسکن ناشی از افت درآمد خانوار، سرکوب قدرت وام مسکن در سال های منتهی به آخرهای ۹۲ و همچنین توزیع نابرابر درآمدها باعث شد طی سال های اخیر توان خرید مسکن در خانوارها به شدت کم شود و در نتیجه جمعیت بیشتری از خانوارهای تازه در این سال ها روانه بازار اجاره شود. در سال های رکود اخیر مسکن به علت نبود تقاضای موثر جهت خرید آپارتمان، عرضه در بازار اجاره، تا حدودی با میزان تقاضا تناسب داشت و اثر رشد جمعیت اجاره نشین بر میزان زیاد کردن اجاره بها طی سال های ۹۳ تا ۹۵ آنچنان محسوس نبود. ولی طی دست کم یکسال اخیر با رونق نسبی معاملات خرید، عرضه فایل اجاره کم شد و اثر آن به شکل تورم بیش از ۲۵ درصدی اجاره بها، نمایان شده است هست. البته رشد شدید اجاره بها از عوامل کلیدی غیرجمعیتی از جمله قیمت رشد قیمت مسکن نیز تاثیر گرفته است.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: اجاره | ایران | بازار | جمعیت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

بازار اجاره در پنج تابلو

بازار اجاره در پنج تابلو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz